”Utbildningskvalitet och god arbetsmiljö är högsta prioritet för oss”

2021-08-28

Sydsvenskan har publicerat en artikel om att enskilda elever inte fått rätt utbildning och de har ställt frågor kring bland annat bemanning, personalomsättning och ledarskapet på Hvilan Utbildning. Det är viktiga frågor och ledningen arbetar för att stärka arbetsmiljön, minska personalomsättningen och skapa förutsättningar för den bästa tänkbara utbildningsmiljön. Alla ska få den utbildning de har rätt till hos oss.

Hvilan Utbildning är ledande inom gröna utbildningar på olika nivåer, både gymnasium, vuxen- och uppdragsutbildningar och har en lång tradition efter att ha varit verksamma i 153 år. Hvilan Utbildning är en branschägd skola som inte tar ut någon vinst utan medvetet återinvesterar i verksamheten i syfte att ständigt arbeta med förbättringar.

Skolinspektionen har bara under den senaste tvåårsperioden gjort granskningar av såväl nyetableringar inom gymnasiet som Lund och Stockholm och det har varit kvalitetsgranskningar av hur distansutbildningen fungerat under pandemin, etableringskontroller av nya skolor men också mer vanliga uppföljningar. Hvilan Utbildning har i likhet med flertalet andra skolor fått någon eller några anmärkningar som vi då har tagit på allvar och korrigerat - vilket myndigheten då har godkänt och ärendena är därmed avklarade. Vi har vid två tillfällen gällande kurser och undervisningstid lagt ut för lite tid i schemat inom Yh TM 19 respektive 20 och detta är nu korrigerat. Hvilan har också en process för klagomålshantering och ska alltid vidta åtgärder om brister uppdagas.

- Generellt sett har vi en hög kvalitet i vår verksamhet och vi kan se både på betygsresultaten och elevnöjdheten att resultaten inom Hvilan förbättrats samtidigt som vi inte har en onormalt hög personalomsättning. Men med cirka 200 anställda och cirka 1800 elever och studerande är vi ödmjuka inför att vi också på vissa ställen och vid vissa tillfällen inte alltid lyckas så bra som vi vill. Vi tar brister i verksamheten på allra största allvar och ska alltid vidta åtgärder när brister uppdagas. Vi ska aldrig tumma på utbildningskvalitet eller arbetsmiljön, säger Elisabeth Broberg Lewén, vd Hvilan Utbildning.

För att ytterligare öka kvaliteten har Hvilan Utbildning bland annat vidtagit följande åtgärder det senaste året:

  • Utökat personalen på central nivå med flera funktioner som på olika sätt stöttar skolledarna i sina roller och uppdrag, det gäller både inom vuxenutbildningen och gymnasieskolorna. Samtidigt också organiserat så att det finns fler med skolledarfunktion eller motsvarande.
  • Förbättrat arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet där vi systematiskt följer upp kvaliteten på skolorna för att snabbt kunna identifiera och sätta in rätt åtgärder där brister uppdagas.
  • Förbättrat arbetet inom HR där vi anställt en HR-chef som har byggt upp ett tydligare samarbete med fackliga organisationer kombinerat med en systematik kring medarbetarmätningar som inte funnits tidigare. Hvilan har också inför kommande läsår satsat på flera försteläraretjänster inom gymnasiet, både inom Skolverkets försorg och i ”egen regi”.
  • Till gymnasiet har vi gjort stora satsningar inom elevhälsan i form av ny och utökad elevhälsa samt utvecklade rutiner och arbetssätt på skolorna för elever i behov av särskilt stöd. Vi kartlägger, utreder och arbetar nu betydligt mer strukturerat med extra anpassningar och särskilt stöd.

I Sydsvenskan har personer som tidigare varit knutna till Hvilan utbildning också riktat kritik mot vd och ledarskapet.

- Självklart har vi som andra stora organisationer en del utmaningar inom delar av verksamheten men dessa tar ledningen tag i och har jobbat medvetet med under en längre tid. Generellt så har vi en mycket väl fungerande verksamheten och samarbetet mellan styrelse, vd, ledning och övriga delar av vår fantastiska personal är enligt min bedömning mycket gott, säger Eric Winding, ordförande Hvilan Utbildning.

 

Nytt utbildningskök klart i september

Tisdagen den 31 augusti publicerade Sydsvenskan en artikel om samarbetet med stjärnkocken Tareq Taylor och att bygget av ett nytt utbildningskök tagit för lång tid. Hvilan utbildning är stolta över samarbetet och medger samtidigt att bygget av ett nytt kök har tagit för lång tid, vilket är beklagligt. Samtidigt har det funnits reservlösningar under byggtiden och alla involverade lärare fått de resurser som behövs för att genomföra gastronomi- och restaurangutbildningarna.

- Vi är glada och stolta över samarbetet. Verksamheten har drabbats hårt av pandemin med distansarbete och oro. Trots Coronapandemin har vi strävat efter att ändå ge en fullgod utbildning, men det har inte alltid varit enkelt och jag kan förstå om vissa studerande och deltagare upplevt en oro då utbildningen inte fullt ut kunnat genomföras som planerat, framförallt med snabba förändringar och färre tillfällen att träna samma moment inom ramen för praktiska utbildningar, säger Elisabeth Broberg Lewen, vd Hvilan utbildning.

Till Sydsvenskan säger Elisabeth Broberg Lewen att Hvilan utbildning har flyttat kursmålen till en annan plats, det är enda skillnaden. Det är inte så att kvaliteten har varit sämre. Hon lägger också till: men om eleverna upplever det så beklagar jag, det får vi titta över. Det är mycket tråkigt att höra.

Till september har skolan utlovat att ett eget utbildningskök ska stå klart i lokalerna utanför Åkarp.

I artikeln förs tesen fram att Hvilan utbildnings expansion skulle drabba enskilda enheter som Kabbarp.

- Expansionen har inte gjorts på bekostnad av Kabbarp utan snarare tvärtom. Expansionen har varit nödvändig för att finansiera utbildningen på Kabbarp – och självklart ska vi alltid följa de regelverk som finns alldeles oavsett hur många enheter vi har, avslutar Elisabeth Broberg Lewen.